Actievoorwaarden Fan van Fit spaarprogramma's

Definities

 1. Fan van Fit spaarprogramma
 2. Spaarprogramma van De Friesland Zorgverzekeraar waar Deelnemers Fitpunten krijgen waarmee korting verkregen kan worden op producten en workshops in de Fan van Fit webwinkel.
 3. Fitpunten
  Waardepunten die aan de Deelnemer worden toegekend wanneer aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen is voldaan.
 4. Webshop
  De internet winkelomgeving van De Friesland Zorgverzekeraar waarin door de Deelnemer Fitpunten kunnen worden besteed. Deze webwinkel is onderdeel van het Fan van Fit spaarprogramma.
 5. Voucher
  Deelnemer kan kiezen voor het besteden van Fitpunten aan een voucher. Deze voucher kan alleen worden ingewisseld bij aangegeven aanbieders en voor vooraf aangegeven besteding. Een via de webshop aangeschafte voucher heeft een beperkte geldigheidsduur, deze staat op de voucher aangegeven. Na deze geldigheidsduur verliest de voucher zijn waarde.
 6. Fan van Fit website
  De Fan van Fit website is onderdeel van de website van De Friesland Zorgverzekeraar. Op de Fan van Fit website is alle informatie over het Fan van Fit spaarprogramma en de webwinkel te vinden.
 7. Aanmelden Fan van Fit 
  Deelnemer kan zich op de Fan van Fit website aanmelden via zijn e-mailadres en een wachtwoord voor het spaarprogramma. Voor toegang tot punten die verkregen zijn volgens de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zal op basis van verzekerdennummer en geboortedatum een verificatie plaatsvinden.
 8. Spaarmogelijkheden
  De spaarmogelijkheden omschrijven hoe Fitpunten kunnen worden gespaard. De spaarmogelijkheden zijn te vinden op de Fan van fit website. Wanneer een spaarmogelijkheid wordt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd, wordt Deelnemer hiervan periodiek via e-mail op de hoogte gebracht.

Besteding Fitpunten

 1. Fitpunten kunnen alleen worden besteed door de Deelnemer
 2. Fitpunten kunnen alleen  worden besteed in de Fan van Fit webwinkel
 3. Deelnemer kan in de Fan van Fit webwinkel diensten, producten en Fitbonnen (waardebonnen/vouchers) met korting aanschaffen
 4. De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om het aanbod in de webwinkel zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. 
 5. De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om bepaalde artikelen  uit het assortiment van de webwinkel een jaarlijks maximum te stellen. 
 6. Een bestelling in de webshop wordt voldaan door middel van het afboeken van Fitpunten van het saldo van Deelnemer en het voltooien van de betaling van het bedrag.

Algemeen

 1. Deelnemer is degene die:
  1. a. zich via zijn e-mailadres en een wachtwoord heeft aangemeld voor het Fan van Fit spaarprogramma en;
  2. deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd
 2. Fitpunten kunnen uitsluitend worden gespaard door Deelnemers die minimaal één basisverzekering bij De Friesland Zorgverzekering hebben en die zich via de Fan van Fit website hebben aangemeld voor het Fan van Fit spaarprogramma
 3. Jaarlijkse standaardpunten worden na aanmelding bijgeschreven en daarna automatisch rond 1 februari van ieder kalenderjaar. 
 4. Het saldo van Fitpunten wordt geregistreerd per Deelnemer en kan geraadpleegd worden via inlog in de Fan van Fit webwinkel.  
 5. Fitpunten zijn niet aan derden overdraagbaar. 
 6. Fitpunten kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld. 
 7. Per Deelnemer kunnen in totaal maximaal 500 Fitpunten worden gespaard. Indien dit puntenplafond is bereikt, dienen eerst de Fitpunten in de Webshop te worden besteed, voordat er nieuwe Fitpunten kunnen worden gespaard. 
 8. Deelnemer is verplicht om, als hij onjuistheden in de weergave van het saldo van de Fitpunten ontdekt, hiervan onmiddellijk melding te maken bij de afdeling Klantcontacten van De Friesland Zorgverzekeraar. 
 9. Als Deelnemer of, als dit een andere persoon is, zijn verzekeringnemer, een achterstand heeft in het betalen van de premie, eigen risico of eigen bijdragen, dan kunnen geen Fitpunten worden besteed. 
 10. De Friesland Zorgverzekeraar kan op ieder moment stoppen met het aanbieden van het Fan van Fit spaarprogramma. Deelnemers worden hierover geïnformeerd. De gespaarde Fitpunten vervallen zes maanden na het stopzetten van het Fan van Fit spaarprogramma. Na afloop van deze termijn kan Deelnemer geen rechten meer doen gelden op de gespaarde maar niet bestede Fitpunten. Fitpunten zijn geldig in het jaar van bijschrijving en de twee daarop volgende kalenderjaren. Niet uitgegeven Fitpunten vervallen automatisch na afloop van deze termijn. 
 11. In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, het handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of als Deelnemer op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan De Friesland Zorgverzekeraar, is De Friesland Zorgverzekeraar gerechtigd om deelname aan het Fan van Fit spaarprogramma met onmiddellijke ingang te beëindigen. zulks naar het uitsluitend oordeel van De Friesland Zorgverzekeraar
 12. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Fan van Fit webshop, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie, komen toe aan De Friesland Zorgverzekeraar. 
 13. De Friesland Zorgverzekeraar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het netwerk, hardware en software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegevens. De Friesland Zorgverzekeraar is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan het Fan van Fit spaarprogramma of gebruik of inzet van een met Fitpunten gekocht product of gekochte dienst. De Friesland Zorgverzekeraar, de door De Friesland Zorgverzekeraar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit het Fan van Fit spaarprogramma voortvloeiende (in)directe (gevolg)schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 
 14. De Friesland Zorgverzekeraar is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 
 15. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist De Friesland Zorgverzekeraar.
 16. Bij beëindiging van de basisverzekering bij De Friesland Zorgverzekeraar kunnen de gespaarde Fitpunten niet meer worden besteed. Deze Fitpunten blijven maximaal een jaar bewaard. Bij het opnieuw afsluiten van een basisverzekering binnen uiterlijk een jaar na eerdere beëindiging door Deelnemer, beschouwt De Friesland deelname aan het Fan van Fit spaarprogramma als niet onderbroken en kunnen de eerder gespaarde Fitpunten alsnog worden besteed. 

Heeft u
een vraag?

Meer over